2022/2 Resmi Gazete Notları

30/06/2022

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı

29/06/2022

Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

28/06/2022

7413 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/06/2022

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik

21/06/2022

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

17/06/2022

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/06/2022

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

11/06/2022

7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/7)

08/06/2022

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

04/06/2022

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5690)

03/06/2022

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5649)

29/05/2022

4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/05/2022

7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/05/2022

7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

23/05/2022

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10)

19/05/2022

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

18/05/2022

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14/05/2022

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/05/2022

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği

29/04/2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 2022/388 Sayılı Kararı

27/04/2022

Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2017/39464 Başvuru Numaralı Kararı

26/04/2022

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)

Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2593 Başvuru Numaralı Kararı

21/04/2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468)

15/04/2022

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

12/04/2022

Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı

07/04/2022

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2020/20874 Başvuru Numaralı Kararı

06/04/2022

7393 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2017/29531 Başvuru Numaralı Kararı

02/04/2022

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli ve 10852 Sayılı Kararı

Adli Bilişim Uzmanlığı Nedir?

Günümüzde, bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeler hızlı ve yoğun bir şekilde artmaktadır. Bu durum bilimsel anlamda uzmanlaşma ve işbölümünün artmasına, yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan bu uzmanlaşma, insanlar arası ilişkilerin de gün geçtikçe karmaşıklaşmasına ve uyuşmazlıkların çoğalması sonucunu doğurmuştur. Bu teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak yargı organları önüne taşınan uyuşmazlıklar da artık eskisi kadar basit, herkesçe bilinen konular olmaktan çıkmıştır [08].

Adli bilişimin temel amacı; potansiyel olarak görülen yasal ve elektronik delillerin sırasıyla keşfedilmesi, toplanması, analiz edilmesi ve yargı sürecinin kullanımına sunulması olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, adli bilişim, ihtiyaç duyulan sayısal delillerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bununla beraber, adli bilişimin amacı da bilirkişilik de olduğu gibi adli birimlere sayısal delilleri eksiksiz ve tarafsız bir biçimde sunulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, adli bilişim bir kanaat içermeyen, tamamen teknik bir inceleme yöntemidir.

Bilirkişi, yaptığı inceleme sırasında iki şekilde hareket eder. Bunlardan ilki sahip olduğu özel ve teknik bilgiyi mahkemeye aktarmaktır. İkincisi ise özel ve teknik bilgisini olaylara uygulayarak birtakım sonuçlara ulaşmaktır. Bu ikinci durum aslında hakimlerin yapması gereken bir görevdir. Olayları tespit etmek ve birtakım kuralları ve bilgileri olaylara uygulamak yargılama işlevinin ta kendisidir. Ancak özel ve teknik bilgi söz konusu olduğunda bunu hakimden beklemek her zaman mümkün olmaz [08].

Kaynak: http://adlibilisimankara.com.tr/wp-content/uploads/2022/09/08BilirkisilikveTarafBilirkisiligi.pdf